Algemene voorwaarden van ’t Nederlandsche Wolhuys

Rhederweg 16, 9696 CC Bellingwolde

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Voorwaarden: deze verkoop-, leverings- en betalings­voorwaarden;
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop;
  • Verkoper: ’t Nederlandsche Wolhuys,

Koper: de wederpartij van verkoper;

  • Looptijd van de overeenkomst: de periode liggende tussen de datum van afgifte van de order en het einde van de overeengekomen tijd van levering;

 

OFFERTES

1.1 Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

1.2 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de koper is verstrekt. De koper staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van het product heeft verstrekt.

 

ORDERS

2. Elke tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij verkoper koper binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt. Dit recht komt de verkoper in ieder geval toe indien de koper blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of verkopers kredietverzekeraar niet kredietwaardig is.

 

PRIJZEN

3.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen exclusief omzetbelasting en exclusief de kosten die ingevolge de overeenkomst tussen partijen ten laste van de koper komen.

 

LEVERING

4.1 Met inachtneming van het eigendomsvoorbehoud, als omschreven in artikel 9, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden zodra de zaken in de macht van de koper gesteld zijn.

4.2 Van het moment van levering zijn de zaken voor risico van de koper.

4.3 Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor de verkoper niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van de koper gereed te houden, mits hij hiervan binnen 6 werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft gegeven aan de koper. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop de verkoper had kunnen leveren.

 

LEVERINGSTERMIJN

5.1 Omtrent de tijd van levering kan een datum of een termijn zijn overeengekomen. In dat geval is het tijdstip van levering niet meer dan een indicatie waar de koper geen rechten aan kan ontlenen.

5.2 Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, verplicht verkoper niet tot vergoeding van de eventueel daardoor door koper geleden schade.vergoeding van alle door hem geleden schade.

 

BEDENKTIJD

6.1 Voor zover niet anders aangegeven, heeft de koper na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van reden de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zal verkoper binnen de wettelijk vastgestelde periode van 30 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door de koper betaalde bedrag terugbetalen. De kosten van het terugzenden zijn voor rekening van verkoper. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als de producten zijn gebruikt, de verzegeling is verbroken, de bestelling beschadigd is geraakt of de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

6.2 De zichttermijn wordt uitgesloten voor aankopen betreffende: hygiëne, logies, vervoer, transport, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. Ook voor producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden en die snel kunnen bederven of verouderen.

 

KLACHTEN

7.1 Onder klachten worden verstaan alle grieven van de koper ter zake van de hoedanig­heid van een leverantie.

7.2 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de klacht verborgen gebreken betreft.

7.3 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maatgeving, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren.

7.4 Ingeval van een gerechtvaardigde klacht heeft de verkoper het recht de gereclameerde zaken door andere zaken conform bestelling te vervangen.

 

BETALING

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling van de factuur zal de koper in de gelegenheid worden gesteld alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien ook dan betaling uitblijft, is de koper in verzuim en is de koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig het ”Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012”. Tevens is de koper die in verzuim is een rente verschuldigd van 1,5 % per maand vanaf het moment van levering tot aan de dag van voldoening van het volledige bedrag.

8.2 De verkoper heeft tegenover de koper die in verzuim is onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:

a onmiddellijke betaling bij aanbieding der zaken aan de koper (rembours) en/of  zekerheidsstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende koopovereenkomsten;

b de leveringen (als ook de aanmaak of de bewerking der hiervoor bestemde zaken) op te  schorten, onverminderd zijn recht gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen.

8.3 Indien de koper blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of verkopers kredietverzekeraar, jegens derden in verzuim is en/of als niet kredietwaar­dig en/of als insolvabel is te beschouwen, heeft verkoper zonder dat ingebrekestelling zal zijn vereist met betrekking tot alle lopende koopovereenkomsten voor zover niet uitgevoerd de rechten omschreven in lid 2

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 De verkoper behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat volledige betaling daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden.

9.2 Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de koper de betaling daarvan niet heeft aange­toond.

9.3 De koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van de verkoper aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de koper gecrediteerd voor de markt­waarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname.

 

OVERMACHT

10.1 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede de verkoper resp. de koper redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in dit verband tevens verstaan vertragingen die het gevolg zijn van niet-tijdige of onvolledige leveranties van toeleveranciers van verkoper.

10.2 De verkoper resp. de koper zal de wederpartij onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.

10.3 In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoe­ding.

10.4 In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.

 

AANSPRAKELIJKHEID

11.1. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige door de koper of derden geleden of te lijden schade, van welke aard en /of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de koopovereenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de koper of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de verkoper.

Voorts heeft ten aanzien van mogelijke aanspraken van de koper of van derden te gelden dat de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt is tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

11.2. Indien de verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de verkoper ter zake van deze schade uitkeert.

 

BELASTINGEN

12.1 In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van koper.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

13.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de verkoper, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.